It`s a girl!

*Scroll down for English version

Napraviću pauzu u svojim DIY postovima, da bih vas malo vratila emocijama. Onim čistim, neiskvarenim. Neminovnim. Jer takve se javljaju kada je reč o rađanju jednog novog života.

Ovo je priča o jednoj maloj princezi - Iskri Čkonjević. U naš život ušla je pre dva i po meseca. Odmah je zauzela svu našu pažnju, i vrlo brzo postala centar našeg sveta. A kada pričamo o njoj, neizbežno je da pričamo i o njenim hrabrim roditeljima, Danijeli i Ivanu, drugim glavnim akterima ove priče. Posebno o mojoj sestri Danijeli, hrabroj ženi na koju sam ja izuzetno ponosna.

Danas kada živimo u zemlji u kojoj postoji veliki strah od sistema, ili pak nevera, retko je da naiđete na ljude koji isteraju svoju priču do kraja, ma koliko god ona bila drugačija od proseka. Upravo je to uradila moja sestra, uz svesrdnu pomoć svog muža. Od samog početka svoje trudnoće bila je zainteresovana za prirodni porođaj, i to u toplini porodičnog doma. Čula je da se to radi i u Srbiji, ali je takva ideja u našem okruženju generalno bila veliki taboo. Počela je da se raspituje, detaljno razradila sve rizike i prednosti, i na kraju ostala pri ideji da je baš to pravo rešenje za njenu bebu. A bilo je jako teško opstati sa tom idejom. Puno nevernih toma, ljudi koji je optužuju i ne pružaju podršku. Iskreno, i naša majka i ja smo imale nekoliko pitanja kada nam je saopštila tu ideju. Međutim, njena istrajnost i dobra obaveštenost o svemu su vrlo brzo oterale naš strah, te je napravljen plan da i mi prisustvujemo njenom porođaju. Zajedno sa njenim suprugom,, dulom i fotografom Tamarom, i babicom Divnom.


.. i onda je došao 17.07.2013. godine. Mama mi je javila da "je krenulo". Trčećim korakom sam otišla do njihovog stana. Priznajem, osećala sam izvesnu tremu - jer nikad nisam prisustvovala porođaju, a naročito porođaju svoje jedine sestre. Kada sam ušla u stan, zatekla sam sve samo ne napetu i užurbanu atmosferu. Sa muzičke linije je dopirao lagani zvuk muzike njenog supruga, kuca Nuška je poskakivala po stanu, a Danijela je sedela na fit ball lopti i osmehivala se. Pa ko sam ja da osećam tremu, kada je žena koja se porađa opuštena i osmehuje se? O takvim pripremama za porođaj nikada nisam čula.

Nastavak tog dana nije bio ništa drugačiji. Posle nekog vremena trudovi su postali jači i češći, ali atmosfera nije bila ništa napetija. U bazenu smo je masirali, polivali toplom vodom. Ona je povremeno dremala, ustajala, tražila poze koje joj odgovaraju. Svo vreme uz svog supruga, koji se nameštao u pozama kompatibilnim njenim, i ni u jednom trenutku se nije bunio ukoliko je ostao ukočen. Bez žurbe, bez panike. Postepeno smo zatamnjivali svetlo, jer je Danijeli tako odgovaralo. I onda, tačno u 20:25, beba je odlučila da izađe. Bez prethodne indukcije, bez bilo kakve druge prisile da izađe na svet protiv svoje volje. Ispala je u bazen brzinom svetlosti, i nekoliko sekundi nakon toga stigla je u majčino naručje. I onda njen prvih udah, njen prvi plač. Na Danijelinom i Ivanovom licu osmesi, na našim suze radosnice i usklici. Tada smo prvi put i saznali o kom polu se radi. Devojčica je! Iskra Čkonjević!


I naredni sati i dani su bili drugačiji od onoga da se Iskra rodila u bolnici. Otac nije slavio i pio sa drugarima, dok se majka borila za život u bolnici. Bio je svo vreme tu. Posle sat vremena došle su i bake i deke, i svi smo imali priliku da je držimo - samo pola sata nakon njenog rođenja. Babica je, naravno, pre toga obavila sve potrebne preglede. A Danijela? I dalje sa osmehom na licu, sa svojim čedom u naručju, bez i trunke bola, bez i jedne rane.

Jer, u većini slučajeva, priroda je tu da završi ono sto je započela. U tome joj možemo pomoći pozitivnim stavom, dobro savladanim tehnikama disanja, yoge ili meditacije - koje i imaju funkciju da osvestimo sebe sad i ovde. Bez negativnih uticaja prošlosti, bez strahova o budućnosti. Naravno, priroda je ponekad varljiva, pa na žalost postoje trudnoće koje su rizične i komplikovane. U tim slučajevima bi bilo neodgovorno siliti prirodan porođaj ili porođaj kod kuće. Danijela je imala sreću da ima školski primer trudnoće, čemu mislim da je i sama doprinela svojim pozitivnim stavom, radom na minimalnim strahovima koje je u početku možda neminovno imala, i snagom volje da istraje i da se odupre svim preprekama.

Posle dva i po meseca

Iskra je jedno predivno i zavodljivo stvorenje, koje leči od svih dnevnih stresova. Dovoljno je samo da osetim njen miris, da vidim njen osmeh, da poljubim njene krofnice - i sve odmah deluje lakše. 


Tamara je pre dva dana javno objavila film o njihovom porođaju. Već su imali preko 140 000 pregleda. Na naslovnoj strani mnogih medija su. Moji najmiliji - zvezde! Naravno, ima tu i nekih zluradih komentara, ali na njih se ne obaziremo. Jer, postigli su cilj njihove odluke da ipak javno objave filmić - javilo im se puno devojaka koje su želele tako da se porode, ali nisu smele, nisu znale. Jer, nije tako teško isterati svoju želju do kraja. Samo se treba naoružati snagom i voljom, i dobro se informisati.


A Iskra će imati najlepši poklon kada poraste - snimak sebe dok udiše prvi vazduh! Ima li nečeg veličanstvenijeg do slavljenja novog života!

English version

I`ll make a break in my DIY posts, to take you back to emotions. Those pure, non disputed emotions. Inevitable ones. Because, those kind of emotions are happening when we are talking about bringing a new life to the world.

This is the story about one little princess - Iskra Čkonjević. She arrived to our lives two and a half months ago. She immediately took all of our attention, and soon has become the centre of our world. And when we talk about her, it`s inevitable to talk also about her courageous parents, Danijela and Ivan, other main characters of the story. Especially about my sister Danijela, one strong woman of whom I`m very proud of.

Today, when we are living in the country where there`s a big fear of the system, or lack of trust, you can rarely met people who make their story realised, no mather how much it is different than the average. Exactly that did my sister, with great help of her husband. From the beginning of her pregnancy she was interested in natural birth, in the warmth of her home. She heard that it`s done in Serbia too, but that kind of idea is still a big taboo in Serbia. She started to gather information, in details she has run through all the pros and cons, and in  the end she stayed strong to her conviction that it is the right solution for her baby. And it was really strong to survive with that kind of idea. Lots of suspicions, people who were even judging her and not giving the support. Honestly, me and my mother were also full of questions at the beginning. However, her persistance and good education about the topic soon have washed away our fear, so the pans has been made, for us to be present at giving the birth, together with her husband, dula and photographer Tamara and midwife Divna.

.. and then 17.07.2013. came. Mom phoned me "it has started". I was literally running to their apartment. I admit, I was nervous. I have never witnessed someone`s birth, especially not when my sister is the mother. When I came into the apartment, I felt everything but not intense and nervous atmosphere. You could hear easy and pleasant music composed by her housband in the background, their little dog Nuška was jumping and playing all over the apartment, and Danijela was sitting on fit ball and smiling. And who was I to feel nervous, when the pregnant woman was relaxed and smiling? I have never about those kind of birth preparations.

The rest of the day was no different. After some time she felt stonger changes in her stomach, but the atmosphere was no different than before. In the pool we were massaging her, covering her with warm water. Occasionaly she was napping, standing up, looking for positions that were most suitable for her. All the time her husband was next to her, and not in a single moment was he complaining for the positions he were in, even though sometimes it was hard. No rush, no panic. Gradually we were dimming the light, because she wanted it. And the, exactly at 8:25 pm, the baby decided to go out. Without any forced actions for it to come out. With the speed of the light she was thrown int othe water, and just a few seconds after that straight into her mother`s arms. And then her first breath, her first cry. On Danijela`s and Ivan`s face big smiles, on ours happy tears and shouts. Only then we found out what gender the baby was. It`s a girl. Iskra Čkonjević!

And the next days were no different thane the one when she was born. Much different, than if she was born in the hospital. The father wasn`t celebrating and drinking with his friends, while the mother was fighting for the life in the hospital. He was present all the time. After one hour the grandparents came, and we all had the opportunity to hold her - only half an hour after her coming to the world. The midwife, has of course, previously done all the necessary examinations. And Danijela? Well, still with a smile on her face, and with her baby in the arms, without any pain or wound.

Because, in most case the nature finishes what it has started. In that we could help her with positive attitude, and with knowledge in relaxation techniques, yoga or meditation - which has the function to help us to get aware of oneself here and now. Without any negative influence of the past, without fears from the future. Of course, the nature is sometimes deceptive, so unfortunately, some pregnancies are risky and complicated. In those case it would be irresponsible to force natural birth, or birth at home. Danijela was lucky enough to have a school example of the pregnancy, to which I think she contributed with her positive attitude, work on minimal fear she had, and strength of her will to endure and to fight all the obstacles. 

After 2 and a half months

Iskra is one wonderful and seductional little creature, which heals you from all the daily stress. It`s enough just to feel her scent, to see her smile, or kiss her chubby hands - and everything immediately seems much easier. 

Two days ago Tamara has published the movie about their birth. It was a sensation - with over 140 000 views already. They`re on all the media. My dearest - the stars! Of course, there are some bad and vicious comments about that, but we are not paying attention to that. Because, they have reached their goal because of which the decided to make the movie public at first place - lots of women have contacted them who wanted to give birth like that, but were afraid, or told no to. Because, it`s not that hard to make your wish come true. You just have to arm yourself with strength, will and be well informed.

And Iskra will have the best present ever - the video about her taking her first breath! Is there anything more magnificent than celebrating a new life!


Labels: , , , , , , , ,